Athelhampton House

Great Court,Athelhampton,Fountain,Gateway,Gardens,Topiary

The Great Court