Athelhampton House

River Piddle,Athelhampton,Gardens

The River Piddle