Athelhampton House

Gate,Athelhampton,Stately Home,Historic House

The Gate