Muchelney

Rere-dorter,Latrine,Muchelney Abbey,English Heritage,Langport

The Latrine