Weymouth

Sailing Ship,Boat,Pelican,Weymouth

The SS Pelican