Weymouth

Sailing Ship,Boat,Pelican,Weymouth
The SS Pelican