Athelhampton House

Great Court,Athelhampton,Gardens,Fountain,Topiary
Great Court Fountain