Athelhampton House

Lime Walk,Athelhampton,Gardens
The Lime Walk